Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементn=27 |

Р2-4

Р3-4 | 7,670,24

0,05

0,001 | 2,600,16

>0,05

0,001 | 5,720,11

0,001

0,001 | 5,220,11

0,001

0,001 | 1,190,06

>0,05

0,001 | 1,140,03

>0,05

0,05

5. Дослідна група, 6 місяців від початку лікування, n=30 |

Р1-5

Р3-5 | 6,500,37

0,001

0,001 | 1,700,06

0,001

>0,05 | 3,860,21

0,001

>0,05 | 4,750,14

0,001

0,001 | 0,840,08

0,001

>0,05 | 1,340,07

0,001

>0,05

6. Група порівняння, 6 місяців від початку лікування, n=27 |

Р2-6

Р4-6

Р5-6 | 6,510,54

0,001

>0,05

>0,05 | 2,480,18

>0,05

>0,05

>0,05 | 4,720,29

0,001

>0,05

0,001 | 4,110,12

0,001

0,001

0,001 | 1,140,08

>0,05

>0,05

>0,05 | 1,140,09

>0,05

>0,05

>0,05

7. Дослідна група, 9 місяців від початку лікування (3 місяця після повторного курсу лазеротерапії), n=30 |

Р17

Р57 |

5,150,47

0,001

0,001 |

1,340,10

0,001

0,001 |

2,800,20

0,001

0,001 |

3,040,18

0,001

0,001 |

0,650,07

0,001

>0,05 |

1,350,10

0,05

>0,05

8. Група порівняння, 9 місяців від початку лікування, n=27 |

Р28

Р68

Р78 | 5,220,35

0,001

0,05

>0,05 | 2,500,22

>0,05

>0,05

0,001 | 3,550,23

0,001

0,001

0,001 | 2,840,12

0,001

0,001

0,001 | 1,150,07

>0,05

>0,05

0,001 | 1,160,12

>0,05

>0,05

>0,05

9. Дослідна група, 12 місяців від початку лікування (6 місяців після повторного курсу лазеротерапії), n=30 | Р19 Р79 | 4,430,47

0,001

>0,05 | 1,460,11

0,001

>0,05 | 2,310,18

0,001

>0,05 | 3,380,15

0,001

>0,05 | 0,700,07

0,001

>0,05 | 1,340,10

0,05

>0,05

10. Група порівняння, 12 місяців від початку лікування, n=27 |

Р210

Р810

Р910 | 5,000,10

0,001

>0,05

0,05 | 2,510,10

>0,05

>0,05

0,001 | 3,410,09

0,001

>0,05

0,001 | 1,630,05

0,001

0,001

0,001 | 1,160,04

>0,05

>0,05

0,001 | 1,130,09

>0,05

>0,05

>0,05

Примітка. Р – вірогідність різниці показників між групами, що порівнюються

Доведено, що рівні загального ХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПДНЩ, ХС-ЛПВЩ та атерогенний коефіцієнт достовірно покращуються вже через три місяці після застосування НІЛВ і стають достовірно кращими за вихідні рівні та аналогічні показники групи порівняння (Р0,001).

У процесі дослідження вперше отримані дані, які вказують на здатність даної методики НІЛВ нормалізовувати баланс між перекисним окисленням ліпідів
та антиоксидантною системою. Вихідні показники вмісту речовин, що активно
реагують із ТБК, та відновленого глутатіону у сироватці крові хворих дослідної групи складали (26,74 ± 0,20) та (86,7 ± 0,17) мкмоль/л відповідно.

Через три місяці після повторного курсу ці показники вже дорівнювали
(13,72 ± 0,12) та (116,6 ± 0,10) мкмоль/л відповідно, тобто вірогідно (Р0,001) від-різнялися як від вихідних, так і від аналогічних показників групи порівняння. У хворих групи порівняння вірогідних коливань вмісту речовин, що активно реагують із ТБК, та відновленого глутатіону у сироватці крові не було.

Одержані дані вказують на те, що на відміну від НІЛВ, медикаментозне лікування не впливає на баланс у системі пероксидації ліпідів. Позитивний вплив НІЛВ на баланс у системі пероксидації ліпідів ще раз свідчить про його патогенетичну спрямованість щодо розвитку ІХС. Як зазначалось раніше, запропонований комплекс лікування із використанням НІЛВ покращує функціональний тиреоїдний стан організму. Цілком ймовірно, що це впливає на інтенсивність окислювального фосфорилювання, синтез білка, поглинання кисню, електролітний обмін у міокарді. Що, в свою чергу, обумовлює позитивні зміни як систолічної, так і діастолічної функції серця, наявність яких була доведена у хворих дослідної групи. Так, вже через три місяці після застосування лазеротерапії було зареєстровано достовірне зменшення рівня КСР з (3,96 ± 0,17) до (3,45 ± 0,12) см та збільшення ФВ з (55,56 ± 1,11) до
(62,97 ± 1,13) %.

Щодо діастолічної функції серця, то IVRT та E/А вже в строк спостереження три місяці знизилися з (120,73 ± 10,87) до (96,53 ± 9,51) мс та з (0,70 ± 0,03) до (0,97 ± 0,05) відповідно. Суттєвих змін показників гемодинаміки у хворих групи порівняння за весь час дослідження не реєструвалось. Це свідчить про позитивний вплив НІЛВ як на скоротливу функцію серця, так і на співвідношення швидкості раннього наповнення до швидкості пізнього наповнення лівого шлуночка та на час його ізоволемічного розслаблення.

Оцінка динаміки всіх досліджуваних показників виявила, що особливістю впливу запропонованого комплексу лікувальних засобів із застосуванням НІЛВ на гормональний тиреоїдний, імунологічний стани, ліпідний обмін, внутрішньосерцеву гемодинаміку є те, що впродовж шести місяців нагляду ці показники залишалися кращими за вихідні та за показники групи порівняння. Але у термін шість місяців зареєстровано достовірне зниження, у порівнянні з третім місяцем нагляду, таких параметрів, як рівень загального Т4 (Р0,001), відновленого глутатіону (Р0,05), вміст Т-лімфоцитів із фенотипом (СD8+) (Р0,001) та достовірне (Р0,001) зростання таких показників, як рівень ТТГ, вміст загального ХС (Р0,001) та речовин, що активно взаємодіють із ТБК, (Р0,001), середнього значення імунорегуляторного індексу (СD4+/СD8+) (Р0,05). Ці зміни обумовили необхідність повторного курсу лазеротерапії, після проведення якого кількість хворих з наявністю компенсації гіпотиреозу у дослідній групі у термін дев`ять місяців зросла додатково на 6,67 %. У групі порівняння компенсації гіпотиреозу не отримано у жодної особи. Позитивні зміни у клінічному стані хворих дослідної групи зберігалися і через шість місяців після проведення повторного курсу НІЛВ. У групі порівняння протягом усього періоду спостереження нами не отримано збільшення кількості вільних форм тиреоїдних гормонів у сироватці крові. Тобто, можна припустити, що на відміну від медикаментозної терапії проведене лікування із застосуванням НІЛВ сприяє, крім іншого, і нормалізації системи транспорту тиреоїдних гормонів. Після проведення повторного курсу залишалася позитивна динаміка щодо зниження рівнів АТ до ТПО, загального ХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПДНЩ, та коефіцієнту атерогенності, а також нормалізації параметрів діастолічної функції IVRT та E/А. Кількість хворих дослідної групи із високою ймовірністю подальшого розвитку ІХС зменшилась за весь термін спостереження на 84,62 %. Це вказує на стабільний позитивний ефект повторного курсу НІЛВ щодо внутрішньосерцевої гемодинаміки.

Таким чином, проведене дослідження довело ефективність та безпечність застосування низькоінтенсивної лазерної терапії у складі комплексного лікування хворих на АІТ за наявності гіпотиреозу та супутньої ІХС порівняно з медикаментозною терапією. Термін дії НІЛВ становить шість місяців, після чого необхідне проведення повторного курсу за аналогічною методикою. Повторний курс посилює позитивний лікувальний ефект першого.

ВИСНОВКИ

1.

 1. У дисертаційній роботі представлено нове вирішення наукової задачі щодо підвищення ефективності лікування хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця на основі визначення особливостей їх перебігу у віддаленому післяопераційному періоді та обгрунтуванні комплексного лікування із застосуванням низькоінтенсивного лазерного випромінення.

2.

 1. Доведено взаємовплив аутоімунного тиреоїдиту за наявності гіпотиреозу та ішемічної хвороби серця, характер якого визначається погіршенням у хворих на супутню патологію як імунологічних показників, так і параметрів ліпідного обміну.

3.

 1. Застосування низькоінтенсивного лазерного випромінення в комплексному лікуванні хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця дозволяє досягти повної компенсації гіпотиреозу додатково у 37 % хворих. При цьому у 62 % хворих за комплексною оцінкою метаболічних чинників атерогенезу значно знизився ризик подальшого прогресування ішемічної хвороби серця.

4.

 1. Лікувальний ефект лазеротерапії за результатами загальноклінічного та імунологічного обстежень, за динамікою параметрів ліпідного обміну та внутрішньосерцевої гемодинаміки зберігається до шести місяців.

5.

 1. Проведення повторного курсу лазеротерапії через шість місяців дозволяє нормалізувати рівень вільного трийодтироніну у сироватці крові; стабілізувати імунологічні показники та параметри ліпідного обміну. При цьому у 36 % хворих додатково знизився ризик подальшого прогресування ішемічної хвороби серця.

6.

 1. Враховуючи особливості перебігу аутоімунного тиреоїдиту за наявності гіпотиреозу у хворих на ішемічну хворобу серця комплексне лікування поряд з медикаментозними засобами повинно включати фізичний метод імунокорекції – низькоінтенсивне лазерне випромінення.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. В комплекс лікувальних заходів хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця рекомендовано включати низькоінтенсивну лазеротерапію, застосування якої дозволяє досягти компенсації гіпотиреозу без збільшення доз замісної гормональної терапії.

2. Лазеротерапія проводиться шляхом опромінювання проекції часток щитоподібної залози, а також трансдермального опромінення крові в ділянці ліктьової ямки при частоті випромінювання та довжині світлової хвилі 80 Гц та 0,89 мкм відповідно.

3. Оцінювати терапевтичний ефект щодо компенсації гіпотиреозу та покращання імунологічної ситуації від застосування даної методики лазеротерапії необхідно через
три – шість місяців після проведення курсу. Через шість місяців доцільно проводити повторний курс за методикою, аналогічною першому.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.

 1. Місюра К.В. Стан ліпідного обміну у хворих, оперованих з приводу аутоімунного тиреоїдиту, при наявності ішемічної хвороби серця та шляхи його нормалізації // Пробл. ендокрин. патол. – 2004. – № 3. – С. 12-17.

2.

 1. Караченцев Ю.І., Місюра К.В. Особливості лікування гіпотиреозу у хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих з приводу автоімунного тиреоїдиту, у віддаленому післяопераційному періоді // Ендокринологія. – 2004. – Т. 9, № 3. – С. 177-181. (Дисертантом особисто виконано підбір хворих, їх лікування, проведено клінічні спостереження, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

3.

 1. Місюра К.В. Особливості клітинного імунітету у хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих з приводу аутоімунного тиреоїдиту, та комплексне лікування // Пробл. ендокрин. патол. – 2004. – № 4. – С. 27-32.

4.

 1. Місюра К.В., Межерицька К.І., Толкачова І.О. Особливості гемодинаміки у хворих на післяопераційний гіпотиреоз із супутньою ішемічною хворобою серця та шляхи її нормалізації // Пробл. ендокрин. патол. – 2005. – № 2. – С. 56-64. (Дисертантом особисто проведено планування дослідження, пошук літератури за темою, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

5.

 1. Місюра К.В. Вплив низькоінтенсивної лазеротерапії на гормональний тиреоїднийстан та рівень антитиреоїдних антитіл хворих на аутоімунний тиреоїдит із гіпотиреозом та супутньою ішемічною хворобою серця // Пробл. ендокрин. патол. – 2005. – № 4. – С. 9-15.

6.

 1. Місюра К.В. Особливості клітинного імунітету у хворих на аутоімунний тиреоїдит, сполучений з ішемічною хворобою серця // Сучасні напрямки розвитку ендокринології: Матеріали наук.-практ. конф. (Треті Данилевські читання), Харків, 27-28 лют. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 129 – 130.

7.

 1. Effectiveness of laserotherapy for the treatment of the patients with primary hypothyroidism and ishemic heart disease / I. Gopcalova, E. Misura, V. Dubovik, V. Khaziev // Laser and Feber-Optical Networks Modeling: The 6-th International Conference: Kharkiv, Ukraine,
  6-9 September 2004. – Kharkiv, 2004. – P. 95-96. (Дисертантом особисто проведено планування дослідження, пошук літератури за темою, підбір хворих, їх лікування, клінічні спостереження, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

8.

 1. Караченцев Ю.І., Місюра К.В., Олексіїва І.І. Шляхи корекції клітинного імунітету у хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих з приводу аутоімунного тиреоїдиту // Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 350-річчю м. Харкова, Харків, 23 листоп. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 38 – 39. (Дисертантом особисто проведено планування дослідження, пошук літератури за темою, підбір хворих, їх лікування, клінічні спостереження, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

9.

 1. Динаміка функціональної активності щитоподібної залози при застосуванні комплексного комбінованого лікування хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих з приводу аутоімунного тиреоїдиту / Ю.І. Караченцев, К.В. Місюра,
  І.І. Олексіїва, Г.Г. Кравченко, Л.Б. Овчаренко // Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології: Матеріали. наук.-практ. конф. (Четверті Данилевські читання), Харків, 24-25 лют. 2005 р. – Харків, 2005. – С. 81 – 82. (Дисертантом особисто проведено планування дослідження, пошук літератури за темою, підбір хворих, їх лікування, клінічні спостереження, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

10.

 1. Influence of Laserotherapy on the Lipid Metabolism of the Patients with Primary Hypothyroidism and Іshemic Heart Disease / I. Gopcalova, E. Misura, V. Dubovik,
  V. Khaziev // Laser and Feber-Optical Networks Modeling: The 7-th International Conference: Kharkiv, Ukraine, 12-17 September 2004. – Kharkiv, 2005. – P. 302. (Дисертантом особисто проведено планування дослідження, пошук літератури за темою, підбір хворих, їх лікування, клінічні спостереження, аналіз отриманих даних, набір та друк матеріалу).

АНОТАЦІЯ

Місюра К.В. Комплексний метод лікування хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. Інститут проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського АМН України, Харків, 2006.

Робота присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на аутоімунний тиреоїдит (АІТ) за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця (ІХС), шляхом розробки комплексного лікування із застосуванням низькоінтенсивної лазеротерапії.

Виявлено особливості клінічного перебігу, ліпідного обміну, імунологічного та кардіологічного стану хворих на АІТ за наявності гіпотиреозу та супутньої ІХС, у порівнянні із хворими на АІТ за наявності гіпотиреозу без ІХС та із хворими на ІХС без патології щитоподібної залози. Враховуючи ці особливості, було обґрунтовано комплексне лікування із використанням низькоінтенсивної лазеротерапії. Застосування обгрунтованого комплексу лікувальних заходів дозволило нормалізувати рівень тиреоїдних гормонів, тиреотропного гормону гіпофіза, показники клітинного і гуморального антитиреоїдного імунітету та баланс у системі пероксидації ліпідів на фоні нормалізації дисліпідемії протягом усього терміну дослідження, що свідчить про ефективність та довготривалість цього методу лікування. Лікувальний ефект лазеротерапії триває шість місяців. Проведення повторного курсу лазеротерапії по закінченню цього часу дозволяє досягти подовження клініко-імунологічної ремісії АІТ за наявності гіпотиреозу у хворих на ІХС.

Ключові слова: аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, ішемічна хвороба серця, низькоінтенсивна лазерна терапія.

АННОТАЦИЯ

Мисюра Е.В. Комплексный метод лечения больных аутоиммунным тиреоидитом при наличии гипотиреоза и сопутствующей ишемической болезни сердца. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – эндокринология. Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН, Харьков, 2006.

Работа посвящена повышению эффективности лечения больных аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) при наличии гипотиреоза и сопутствующей ишемической болезни сердца (ИБС) путем разроботки комплексного лечения с использованием низкоинтенсивной лазеротерапии (НИЛТ).

В ходе исследования больных АИТ при наличии гипотиреоза были определены особенности клинического течения заболевания, липидного обмена, внутрисердечной гемодинамики, иммунологического состояния больных АИТ с ИБС по сравнению с больными АИТ с наличием гипотиреоза без сопутствующей ИБС: значительное снижение в сыворотке крови больных этой категории содержания Т-лимфоцитов с фенотипом (СD8+) и (СD3+); достоверный рост антител к тиреопероксидазе; явственный дисбаланс липидного обмена, характеризующийся заметными патологическими изменениями атерогенного коэффициента, содержания холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов; достоверное повышение содержания в сыворотке крови продуктов, активно реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, при достоверном снижении восстановленного глутатиона; изменений параметров внутрисердечной гемодинамики, в особенности соотношения скорости раннего наполнения к скорости позднего наполнения, продолжительности времени изоволемического расслабления левого желудочка. По сравнению с больными ИБС без патологии щитовидной железы выявлено увеличение Т-лимфоцитов с фенотипом (СD16+), (СD4+) и уровня иммуннорегуляторного индекса; в липидном обмене зарегистрирован рост уровня триглицеридов и общего холестерина; при эхокардиографическом исследовании с использованием доплерографии наибольшие патологические изменения имели место в таких показателях, как конечный систолический объем и конечный систолический размер. Учитывая эти особенности, было обосновано комплексное лечение с использованием НИЛТ. Для анализа эффективности и продолжительности комплексного лечения были сформированы две групы: группа исследования и группа сравнения. Группа исследования включала
30 человек, которые получали вышеупомянутый комплекс с обязательным применением НИЛТ. Группу сравнения составили 27 человек, которые лечились без использования НИЛТ. Были проведены клиническое, гормональное, иммунологическое, биохимическое и сонографическое исследования через три, шесть, девять и 12 месяцев. При клиническом исследовании было выявлено, что за шесть месяцев наблюдения в группе исследования процент больных с наличием компенсации гипотиреоза возрос без увеличения доз заместительной гормональной терапии на 36,67 %. У всех больных группы сравнения не обнаружено ухудшения течения ИБС. Достичь терапевтического эффекта, возможно, удалось за счет иммунокорригирующего действия НИЛТ. Уже через три месяца после проведения курса лазеротерапии у больных группы сравнения средний уровень АТ к ТПО достоверно снизился от исходного значения. При исследовании динамики показателей основных субпопуляций Т-лимфоцитов в сыворотке крови выраженные положительные изменения зарегестрированы со стороны Т-лимфоцитов с фенотипом (СD8+) и иммуннорегуляторного индекса. В соответствии с результатами исследования особенностей липидного обмена, количество больных группы исследования с высокой вероятностью дальнейшего развития ИБС по результатам комплексной оценки метаболических факторов атерогенеза уменьшилось за первые шесть месяцев наблюдения на 61,54 %. В процессе исследования впервые получены данные, которые указывают на способность НИЛТ нормализовать баланс в системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных АИТ с наличием гипотиреоза и сопутствующей ИБС; способствовать улучшению внутрисердечной гемодинамики больных этой категории, особенно соотношению скоростей раннего и позднего наполнений левого желудочка, времени его изоволемического расслабления. Однако через шесть месяцев после применения НИЛТ наблюдается снижение тиреостимулирующего и иммуннокорригирующего действий лазерного излучения. Проведение повторного курса НИЛТ позволило продлить срок клинико-иммуннологической ремиссии АИТ у больных с ИБС до 12-го месяца наблюдения. Таким образом, в ходе исследования доказана эффективность и безопасность применения НИЛТ в составе комплексного лечения больных АИТ с наличием гипотиреоза и сопутствующей ИБС по сравнению с медикаментозной терапией. Оптимальный срок действия лазеротерапии составляет шесть месяцев, после чего рекомендуется проведение повторного курса. Повторный курс углубляет позитивный лечебный эффект первого.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, ишемическая болезнь сердца, низкоинтенсивная лазеротерапия.

ANNOTATION

Misura E.V. A complex method for treating patients with autoimmune thyroiditis in presence of hypothyroidism and accompanying coronary disease. - Manuscript.

The dissertation competing for a scientific degree of Candidate of Medical Science in specialty 14.01.14 – Endocrinology. V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkov, 2006.

The dissertation deals with improvement of the efficacy of treating patients with autoimmune thyroiditis (AIT) in presence of hypothyroidism and accompanying coronary disease (CD) by elaboration of complex treatment using low-intensity laser therapy (LILT).

The study of patients with AIT in presence of hypothyroidism revealed peculiarities in the clinical course of the disease, lipid metabolism, intracardiac hemodynamics and immunologic status of patients with AIT and CD vs those with AIT in presence of hypothyroidism without CD and vs CD cases without a thyroid pathology.

The use of the given complex of medical means made it possible, for the whole period of the research, to normalize the levels of the thyroid hormones, cellular and humoral antithyroid immunity and lipid peroxidation, as well as to eliminate dyslipidemia, thereby demonstrating efficacy of the treatment. The follow-up for six months after LILT revealed a decrease of the thyroid-stimulating and immunocorrective effects of LILT, necessitating its second course. It resulted in prolongation of the clinical-immunologic remission of AIT in patients with CD.

Keywords: autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, coronary disease, low-intensing laser therapy.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АІТ | аутоімунний тиреоїдит

АТ до ТПО | антитіла до тиреопероксидази

ЕКГ | електрокардіографія

ІХС | ішемічна хвороба серця

КДО | кінцевий діастолічний об`єм

КДР | кінцевий діастолічний розмір

КСО | кінцевий систолічний об`єм

КСР | кінцевий систолічний розмір

МЛО1К | матричний лазерний випромінювач 1К

НІЛВ | низькоінтенсивне лазерне випромінення

Т3 | трийодтиронін

Т4 | тироксин

ТБК | тіобарбітурова кислота

ТГ | тригліцериди

ТТГ | тиреотропний гормон гіпофізу

УЗД | ультразвукове дослідження

УО | ударний об`єм

ФВ | фракція викиду

ХС | холестерин

ХС-ЛПВЩ | холестерин ліпопротеїдів високої щільності

ХС-ЛПДНЩ | холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності,

ХС-ЛПНЩ | холестерин ліпопротеїдів низької щільності

ЩЗ | щитоподібна залоза

CD-лімфоцити | маркери диференціації лімфоцитів

DT | час сповільнення раннього діастолічного наповнення

Е/А | відношення швидкості раннього наповнення до швидкості пізнього наповнення

IVRT | час ізоволемічного розслаблення


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА - Автореферат - 52 Стр.
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА АНГІОГРАФІЯ В ДИАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ - Автореферат - 24 Стр.
ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДРАМИ Т.СТОППАРДА - Автореферат - 32 Стр.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНОЇ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОТЕКТОРНИХ ФАКТОРІВ ОРГАНІЗМУ - Автореферат - 52 Стр.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) - Автореферат - 28 Стр.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ АДСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ - Автореферат - 47 Стр.
Визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів виготовлення виробів із тіста з начинкою - Автореферат - 20 Стр.